Cookie en Privacy beleid

Wij plaatsen cookies op onze site, deze helpen ons om de site voor u beter te laten werken. Niets vanuit deze cookie informatie wordt gedeeld met andere partijen. Onze cookie registreert alleen uw IP-adres, dit gegeven wordt op geen enkele manier verrijkt.

Ons privacy beleid staat in het kader van de A.V.G. nu ook online; u vindt die op deze site onder het kopje A.V.G.. Hierin staat welke gegevens wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen, hoe deze beschermd worden en hoe u deze op kunt vragen.ACCEPTEREN

Smart Media Services BV – In Programme Sales BV – One Media BV

Spreek de beste mediums van Nederland

Op Astrolijn.nl kun je ook credits gebruiken om te bellen met je favoriete consulenten. Je koopt ze 1 keer, veilig hier en dan bel je voortaan met voorrang, echt heel handig. Waarschijnlijk heb je zelfs al credits, bel eens met 035 – 3500042, Dan hoor je meteen hoeveel Astrolijn credits je al hebt.

Kies nu jouw favoriete pakket:

Hoe kom ik aan Astrolijn Credits?

Voor onze trouwe klanten van Astrolijn zijn de Credits gratis te sparen! Iedere keer als je belt met een van onze mediums krijg je automatisch Astrolijn Credits op jouw telefoonnummer bijgeschreven. Het is ook mogelijk om direct een pakket Credits te kopen, zo kun je gelijk van alle voordelen genieten.

Let op: Astrolijn Credits zijn gekoppeld aan het telefoonnummer waar je onze Astrolijn mee belt, met dit nummer zulje Credits kunnen sparen.

Wat kunt u met Astrolijn Credits doen?

Klanten met Credits kunnen tegen lokaal tarief bellen met onze mediums. Je belt hiervoor met het nummer 035 35000402, de betaling van het consult gaat pas van start zodra je een medium aan de lijn hebt. Vervolgens worden er maar 100 punten per minuut van uw opgebouwde saldo afgeschreven.

Gebruiksvoorwaarden Credits

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Astrolijn / Creditssysteem. Door Credits te gebruiken, bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen bijzondere voorwaarden, die van toepassing zijn op alle Websites van In Programme Sales BV voor zover deze Websites gebruik maken van Credits. Samen met eventuele andere toepasselijke bijzondere voorwaarden, vormen deze documenten de overeenkomst tussen jou en In Programme Sales BV, gevestigd te Koos Postemalaan 6 in Hilversum, Nederland en met Kamer van Koophandel nummer 30150436 (hierna kortweg "IPS" genoemd).

IPS kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking twintig (20) dagen na datum van de publicatie hiervan op deze Website. Indien je deze wijzigingen niet aanvaardt, heb je altijd het recht om je gebruik van het Creditssysteem stop te zetten. Elk gebruik van het Creditssysteem na de inwerkingtreding van de gewijzigde versie, impliceert de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

Voorwaarden voor gebruik

Je aanvaardt dat het je eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of je het Creditssysteem, zoals aangeboden door IPS, mag gebruiken in het land waar je woont. Je garandeert bovendien dat je bij het gebruik van het Creditssysteem geen inbreuk zal plegen op de wetten of reglementen die op jou van toepassing zijn. Alleen minimaal via een telefoonnummer geregistreerde klanten van IPS kunnen gebruik maken van haar Creditssysteem. Minderjarigen hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om het IPS -Creditssysteem te gebruiken. Afhankelijk van het land waar je woont, kan IPS de mogelijkheden om gebruik te maken van het IPS -Creditssysteem beperken.

Verkrijgen van Credits

Credits kunnen worden aangekocht via IPS en betaald via de diverse betalingsmethoden (IPS, telefoon, online bankieren, kredietkaart, etc.) die worden aangeboden op de Websites. Daarnaast kunnen Credits ook verdiend worden op de wijze zoals aangegeven op de Websites. De manieren waarop Credits verdiend kunnen worden, kunnen op elk moment gewijzigd of afgeschaft worden. IPS is geheel vrij om te bepalen op welke manier en gedurende welke termijn Credits verdiend kunnen worden. De mogelijkheid om Credits te verdienen, doet geen recht op gratis Credits ontstaan. IPS kan de prijs waartegen je Credits kunt kopen, op elk moment wijzigen. De prijs waartegen je credits kunt aankopen, is de prijs zoals aangeduid op deze Websites op het moment van aankoop. Je aanvaardt dat de prijs van Credits kan verschillen per betalingsmethode en per land. Het maximum aantal Credits dat door jou kan worden aangehouden op welk moment dan ook is twintigduizend (20.000) Credits. Meedoen aan acties kan betekenen dat Credits met een vertraging worden toegewezen, zulks vaak na controle.

Gebruik van Credits

Credits kunnen nooit worden ingewisseld voor cash. De Credits kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van producten en diensten die worden aangeboden door IPS op de Websites of derden die daartoe uitdrukkelijk werden goedgekeurd door IPS. Deze derden zijn aangegeven op de Websites. Betaling van een bedrag hoger dan de tegenwaarde van twintigduizend (20.000) Credits is nooit mogelijk. Betaling vindt onherroepelijk plaats zodra je deze via de daartoe bestemde interface bevestigt (op voorwaarde dat het saldo aan Credits toereikend is).

Je aanvaardt dat de Credits geen rente opleveren.

IPS en de derden kunnen op elk moment de prijzen van de producten en diensten die ze aanbieden wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging. Je erkent en aanvaardt dat het aanbod van de producten en diensten opgenomen in het IPS - Creditssysteem kan variëren, en dat IPS geen enkele verplichting heeft om een bepaald product of dienst in het systeem te houden. Credits die niet gebruikt worden binnen één (1) jaar na verkrijging ervan, komen te vervallen, tenzij dwingende wetsbepalingen dit verbieden.

Schorsing

Ingeval van fraude, misbruik of onwettig gebruik van het Creditssysteem, of indien je een inbreuk pleegt op één of meerdere verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden, heeft IPS het recht om de toegang tot je account of de toegang tot het Creditssysteem tijdelijk te beperken of te ontzeggen, en dit met onmiddellijke ingang en zonder dat dit je recht geeft op enige schadeloosstelling.

De beperking of de blokkering zal binnen een redelijke termijn worden opgeheven wanneer IPS vaststelt dat je je verplichtingen opnieuw vervult, de tekortkomingen hebt hersteld en/of wanneer je formeel hebt toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen.

Ontbinding

Je overeenkomst met IPS kan door IPS geheel of gedeeltelijk onmiddellijk worden ontbonden: ingeval van Fraude Misbruik Onwettig gebruik van het Creditssysteem. Indien je een inbreuk pleegt op één of meerdere van je verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden, Bij dergelijke ontbinding heb je geen recht op enige vergoeding en komen al je credits te vervallen. De ontbinding kan gebeuren zonder tussenkomst van een rechtbank of andere formaliteiten en doet geen afbreuk aan de andere rechten die door de wet worden toegekend aan IPS.

Verwijderen van je IPS -account

Wanneer je zelf je IPS -account verwijdert, wordt je overeenkomst met IPS ontbonden. In het geval van een dergelijke ontbinding heb je geen recht op enige vergoeding en komen al je Credits te vervallen.

Opzegging en stopzetting van het Creditssysteem

IPS kan het Creditssysteem op elk moment stopzetten. Daarnaast kan IPS jouw toegang tot het creditsysteem beëindigen, met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen. Een opzegging of stopzetting geeft je geen recht op vergoeding. IPS zal je hiervan via e-mail op de hoogte brengen, waarna je een periode van dertig (30) dagen de tijd krijgt om je resterende Credits op te gebruiken, tenzij dit ingevolge een toepasselijke wet of reglement niet toegelaten zou zijn. Je resterende Credits kunnen niet worden ingewisseld voor cash. Alle credits die niet binnen deze periode worden opgebruikt, komen te vervallen. Je hebt steeds het recht om je gebruik van het Creditssysteem stop te zetten. Je resterende Credits kunnen dan niet worden ingewisseld voor cash.

Belastingen

De BTW, alle eventuele huidige en toekomstige indirecte belastingen, rechten en heffingen die door een overheid naar aanleiding van of in toepassing van de verkoop van Credits zouden worden geheven, zullen steeds voor jouw rekening zijn en eventueel invorderbaar zijn bovenop de prijs van de credits. IPS zal de BTW inbegrepen in de prijs van gekochte Credits afdragen aan de belastingdienst. Indien de belastingdienst je Credits ziet als vermogen is IPS niet aansprakelijk en draag je zelf de consequenties.

Zorgplicht

Je erkent en aanvaardt als enige verantwoordelijk te zijn voor je account en credits. Je bent volledig zelf verantwoordelijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de toegang tot je account en je wachtwoord door derden te verhinderen, om zo te voorkomen dat derden je credits besteden zonder jouw toestemming. Je dient elk mogelijk geval van verlies, diefstal, misbruik en vervalsing van je account of credits zo spoedig mogelijk te melden, zodat IPS de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan trachten te ondernemen om verdere schade te voorkomen of te beperken. IPS zal in dit geval niet compenseren voor eventueel geleden schade of voor verlies van Credits.

IPS streeft naar een goede dienstverlening en zal alle redelijke inspanningen leveren om je ongestoord te kunnen laten beschikken over je Credits. IPS garandeert echter niet dat je op ieder moment zonder enige onderbreking over je Credits kan beschikken, alleen al omdat het onmogelijk is om het risico van technische storingen volledig uit te sluiten.

Aansprakelijkheid

IPS maakt gebruik van diverse gespecialiseerde bedrijven voor de verwerking van de aankoop van Credits via de diverse betaalsystemen (IPS, telefoon, online bankieren, kredietkaart, etc.). Behoudens in geval van opzet, bedrog of grove schuld, is IPS in geen geval aansprakelijk voor hun fouten en/of nalatigheid met betrekking tot de verwerking van je aankoop van Credits.

Indien IPS kennis krijgt van een verwerkingsfout, zal IPS deze fout trachten te corrigeren. Indien je meer Credits ontving dan waar je recht op had, dan zal IPS deze Credits van je account aftrekken. Indien je minder Credits ontving dan waar je recht op had (of indien meer Credits werden afgetrokken dan de prijs van hetgeen je aankocht), dan zal IPS het verschil toevoegen aan je account, voor zover er daadwerkelijk een fout is opgetreden en je IPS hiervan op de hoogte bracht via e-mail binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de fout gebeurde.

Je aanvaardt dat het Creditssysteem van IPS slechts betalingen betreft. IPS heeft dientengevolge geen controle over en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor de producten en diensten van derden die via het IPS - Creditssysteem worden betaald. IPS is geen partij bij de overeenkomst tussen jou en de derden waaraan je Credits betaalt en staat er niet voor in dat de derden de uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zal nakomen.

Indien IPS op enige grond aansprakelijk mocht zijn in het kader van het IPS - Creditssysteem, is die aansprakelijkheid beperkt tot de tegenwaarde van het aantal Credits dat zich op je account bevindt op het moment dat de schade zich voordoet. De schadevergoeding kan enkel bestaan in hercreditering van je account.

De aansprakelijkheid van IPS zal in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding van indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van IPS voor opzet, bedrog of grove schuld van IPS uit.

Afdwingbaarheid

Indien zou worden vastgesteld dat een krachtens de overeenkomst aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen uit deze overeenkomst. De ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling zal beschouwd worden als zijnde afgezonderd van deze overeenkomst die dus voor het overige geldig blijft.

Overmacht

IPS is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, d.w.z. situaties die het IPS erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om haar verplichtingen uit deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van welke aard dan ook, acties van werknemers, brand, telecomproblemen, "bugs" in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van IPS valt.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht. Elk geschil in verband met of ontstaan uit deze gebruiksvoorwaarden wordt definitief beslecht door de bevoegde rechtbank van Utrecht.

Contact

Indien je verdere vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, ga dan naar Astrolijn info